Mechanizm działania na mieszek włosowy i włos

Laser stosowany do zabiegów depilacji dzi­ała powierz­chownie, nie wpływa na funkcje całego orga­nizmu. Wiązka promieni skierowana ku skórze przenika ok. 2 mm w głąb, co powoduje najpierw uszkodze­nie mieszka potem jego stop­niowy zanik, co w efek­cie prowadzi do utraty włosa.


Promieniowanie wydzielane przez laser pochła­ni­ane jest przez melan­inę mieszków włosowych i skóry. Odpowied­nia dłu­gość wiązki promieni niszczy ten bar­wnik, a przez to powoduje zanik komórek macierzystych mieszków włosowych i po włosach nie pozostaje nawet ślad. Jeden „strzał” wiązką promieni lik­widuje kilka­naś­cie i więcej włosów, które zna­j­dują się na powierzchni skóry tworzącej plamkę o śred­nicy od 9×9 mm. Włosy niszczy się par­ti­ami plamka po plamce.


Light­Sheer Głow­ica ET — w celu zapewnienia najwyższego stop­nia bez­pieczeństwa rączka tej głow­icy została zaopa­tr­zona w niepow­tarzalny, odmi­enny sys­tem chłodzenia końcówką ChillTip™, który chłodzi i chroni skórę pod­czas zabiegu oraz sprawia, że zabieg jest mniej bolesny. Tem­per­atura szafirowej końcówki cały czas utrzymy­wana jest na poziomie około 4°C . Jest to znacznie wyda­jniejsze chłodze­nie w porów­na­niu z rozwiąza­ni­ami stosowanymi w innych urządzeni­ach do depilacji (chłodze­nie powi­etrzem, żelami itp.)

Mechanizm działania na mieszek włosowy i włos

Laser stosowany do zabiegów depilacji dzi­ała powierz­chownie, nie wpływa na funkcje całego orga­nizmu. Wiązka promieni skierowana ku skórze przenika ok. 2 mm w głąb, co powoduje najpierw uszkodze­nie mieszka potem jego stop­niowy zanik, co w efek­cie prowadzi do utraty włosa.


Promieniowanie wydzielane przez laser pochła­ni­ane jest przez melan­inę mieszków włosowych i skóry. Odpowied­nia dłu­gość wiązki promieni niszczy ten bar­wnik, a przez to powoduje zanik komórek macierzystych mieszków włosowych i po włosach nie pozostaje nawet ślad. Jeden „strzał” wiązką promieni lik­widuje kilka­naś­cie i więcej włosów, które zna­j­dują się na powierzchni skóry tworzącej plamkę o śred­nicy od 9×9 mm. Włosy niszczy się par­ti­ami plamka po plamce.


Light­Sheer Głow­ica ET — w celu zapewnienia najwyższego stop­nia bez­pieczeństwa rączka tej głow­icy została zaopa­tr­zona w niepow­tarzalny, odmi­enny sys­tem chłodzenia końcówką ChillTip™, który chłodzi i chroni skórę pod­czas zabiegu oraz sprawia, że zabieg jest mniej bolesny. Tem­per­atura szafirowej końcówki cały czas utrzymy­wana jest na poziomie około 4°C . Jest to znacznie wyda­jniejsze chłodze­nie w porów­na­niu z rozwiąza­ni­ami stosowanymi w innych urządzeni­ach do depilacji (chłodze­nie powi­etrzem, żelami itp.)

Kiedy stosuje się zabiegi Depilacji?

Pod­sta­wowym wskazaniem do wyko­rzys­ta­nia depilacji laserowej jest potrzeba pozby­cia się zbęd­nego owłosienia.

W przebiegu zaburzeń endokrynologicznych — hirsutyzm, hipertrychoza. W przebiegu

W celach kos­me­ty­cznych — wszys­tkie części ciała.

Osoby, u których wys­tępują objawy wras­ta­nia włosów po innych meto­dach depilacji.

Osoby ze zmi­anami naczyniowymi na nogach.

Pacjenci z wrażliwą skórą, u których pojawia się odczyn zapalny na skórze (zacz­er­wie­nie­nie) po woskowa­niu, gole­niu bądź depilac­jach chemicznych.

Zabiegi można wykony­wać u mężczyzn w wypadku nad­wrażli­wości skóry po gole­niu (prz­erzedze­nie włosów).


Prze­ci­wskaza­nia do wyko­na­nia zabiegu Depilacji

 • Ciąża
 • Choroby nowot­worowe
 • Skłon­ność do przebarwień
 • Skłon­ność do bliznowców
 • Łuszczyca, opryszczka aktywna
 • Akty­wna infekcja skóry w miejscu wykony­wa­nia zabiegu

Prze­ci­wwskaza­nia czasowe

 • Świeża opal­enizna
 • Aspiryna (przes­tać zaży­wać 1 tydzień przed zabiegiem) i inne leki rozrzedza­jące krew
 • Wit­a­miny A i E (przes­tać zaży­wać ok. 5 dni przed)
 • Przyj­mowanie ziół (dzi­u­raw­iec, nagi­etek, bratek, skrzyp polny)
 • Wcześniejsza depilacja przez wyry­wanie — pęseta, wosk, depila­tory mechan­iczne (przes­tać stosować 1 miesiąc przed zabiegiem Depi­lacji laserowej)
 • Wcześniejsze, niek­tóre zabiegi dermokos­me­ty­czne i chirurgiczne
 • Stosowanie kremu z Retinolem
 • Stosowanie leków światło uczu­la­ją­cych (sul­fon­amidy, retinoidy, deprim)