Pytania i odpowiedzi:

Światło lasera ma tak dobrane para­me­try, aby mogło zostać wych­wycone przez bar­wnik włosa (melan­inę). Powoduje to pod­grzanie struk­tury włosa do 70ºC i w efek­cie jego spalenie.
Włosy zaw­ier­a­jące dużą ilość bar­wnika (czarne). Istotny jest również kolor skóry. Im jaśniejsza skóra i ciem­niejsze włosy (więk­szy kon­trast) tym efekty lepsze.
Dlat­ego, że nie wszys­tkie włosy w danym momen­cie zna­j­dują się w tej samej fazie cyklu. Włos prze­chodzi kole­jno: fazę wzrostu, prze­jś­ciową i spoczynku. Laser dzi­ała jedynie na włosy w fazie wzrostu, a więc te, które widz­imy na powierzchni skóry. Ponieważ prze­jś­cie włosów w poszczególne fazy nie odbywa się syn­chron­icznie (jak to ma miejsce u niek­tórych zwierząt w okre­sie lin­ienia), liczba powtórzeń zabiegu musi być większa.
W zależności od uży­tych sys­temów laserowych liczba ta waha się od 3 do nawet 10. Laserem diodowym Light­sheer wykonuje się śred­nio 3 –5 zabiegów.
Laserem można uzyskać trwałą, ale częś­ciową redukcję owłosienia. Trwała redukcja doty­czy ok. 90 – 98% włosów. Reszta włosów może odras­tać w ciągu życia, ale ich ilość jest niewielka i z reguły są to włosy delikatne i jaśniejsze.
Może to oznaczać, że jest w orga­nizmie czyn­nik sty­mu­lu­jący pojaw­ianie się nowych mieszków włosowych. Ma to miejsce przede wszys­tkim w sytu­acji zaburzeń hormonalnych.
Jak najbardziej powinny, ale muszą pamię­tać o jed­noczes­nym reg­u­lowa­niu zaburzeń przez lecze­nie u endokrynologa (lub ginekologa). Pac­jen­tki z hir­su­tyzmem muszą liczyć się z koniecznoś­cią wyko­na­nia u nich cza­sami więk­szej liczby zabiegów i ewen­tu­al­nego powtórzenia ich w przyszłości.
Najważniejsze zalece­nia doty­czą zakazu opala­nia skóry i usuwa­nia włosów mechan­icznie na co najm­niej miesiąc przed planowanym zabiegiem. Dzień przed zabiegiem należy zgolić włosy.
Ponieważ opalanie pobudza wyt­warzanie w naskórku melaniny. Laser dzi­ała na melan­inę, ale pożą­dane jest, by była to melan­ina włosów. Jeśli po drodze światła laserowego pojawi się ten bar­wnik wcześniej – w naskórku (a włos leży głę­biej) to znaczna część energii zostanie pochłonięta przez melan­inę naskórka a nie włosa. Zabieg taki będzie mało skuteczny, a poza tym doprowadzi do oparzenia naskórka. W sys­temie Light­sheer ET ist­nieje możli­wość wykony­wa­nia zabiegów na bardzo ciem­nych skórach ze względu na długi czas trwa­nia impulsu. Należy jed­nak wziąć pod uwagę, iż pro­du­cent nie zaleca wykony­wa­nia zabiegów na świeżo opalonej skórze, tak więc lep­iej odczekać ok. 1 miesiąca od ostat­niej ekspozy­cji na UV do czasu wyko­na­nia zabiegu depilacji laserowej.
W trak­cie pęsetkowa­nia, woskowa­nia lub przy uży­ciu depila­tora mechan­icznego usuwamy łodygę włosa, w której zna­j­duje się melan­ina. Pozbaw­iamy tym samym laser ele­mentu, na który ma dzi­ałać. W skórze pozostają nadal komórki rozrod­cze, więc włos ten z pewnoś­cią odrośnie.
Ponieważ w trak­cie zabiegu wys­ta­jące ponad powierzch­nię skóry włosy będą ule­gały spale­niu, co może prowadzić do oparzeń naskórka. Poza tym zabieg taki będzie mniej skuteczny, ponieważ część energii emi­towanej z lasera rozproszy się na odrośnię­tym frag­men­cie włosa a nie na tym, który jest głęboko w skórze (gdzie zna­j­dują się również komórki odpowiada­jące za odrost włosa).
W trak­cie zabiegu na ogoloną i oczyszc­zoną skórę przykłada się głow­icę lasera i odd­aje tzw. „strzał”. W głow­icy zna­j­duje się tzw. plamka lasera (w przy­padku Light­sheera ET jest to kwadra­towe okienko o wymi­arach 9x9mm , przez które wydostaje się wiązka światła lasera. Głow­icę następ­nie przykłada się miejsce obok miejsca i pod­daje się zabiegowi całą pokrytą włosami okolicę.
W momen­cie „strzału” lasera odczuwa się delikatne ukłu­cia bądź piecze­nie. Charak­ter tych odczuć w dużej mierze zależy od osob­niczej wrażli­wości skóry, od lokaliza­cji owłosienia oraz koloru i grubości włosów. W indy­wid­u­al­nych przy­pad­kach ist­nieje możli­wość znieczu­le­nia skóry (np. kre­mem EMLA), ale w prak­tyce rzadko zachodzi taka potrzeba. Warto dodać, że głow­ica Light­sheera wyposażona jest w spec­jalną ramkę szafirową, która po przyłoże­niu do skóry schładza ją, co również dzi­ała znieczu­la­jąco. Dodatkowo można w tym celu użyć schłod­zonego żelu.
Bezpośred­nio po zabiegu na skórze obecny jest rumień, który najczęś­ciej ustępuje w 2 – 3 godziny po zabiegu. Dodatkowo w miejs­cach ujść włosów do skóry pojawia się drobny obrzęk okołomieszkowy. Jest to pożą­dana reakcja skóry, świad­cząca o praw­idłowym wyko­na­niu zabiegu. Zabiegi depilacji laserowej nie wyłączają z życia codzi­en­nego. Zaraz po zabiegu można powró­cić do pracy, szkoły itp.
Najważniejszym zalece­niem jest zakaz opala­nia skóry (min. 2 tygod­nie po zabiegu) – grozi to pow­staniem prze­bar­wień. Pon­adto kilka dni po zabiegu nie powinno się uży­wać do pielę­gnacji preparatów na bazie alko­holu (np. toniki, leki zewnętrzne) i korzys­tać z basenów, gdzie jest chlorowana woda ze względu na ryzyko podrażnienia skóry.
Bezpośred­nio po zabiegu lep­iej zrezyg­nować z wykony­wa­nia mak­i­jażu aby nie podraż­niać naskórka. Nie ma nato­mi­ast prze­ci­wwskazań, aby umalować się następ­nego dnia, kiedy zejdzie zacz­er­wie­nie­nie. Prze­ci­wwskazaniem do wyko­na­nia mak­i­jażu jest pojaw­ie­nie się powikłań.
Od razu w tym miejscu należy dodać, że powikła­nia po zabiegu laserem diodowym Light­sheer zdarzają się niezmiernie rzadko. Najczęś­ciej związane są z oparze­niem: pęcherze, strupki. Bardziej odległe powikła­nia mogą doty­czyć zaburzeń bar­wnikowych: prze­bar­wień i odbar­wień. Niemal wszys­tkie powikła­nia pod­dają się lecze­niu bez pozostaw­ienia trwałych śladów (blizn). Dlat­ego ważné jest, aby zabiegi laserowej depilacji wykony­wały przeszkolone osoby — posi­ada­jące stosowną doku­men­tację o odby­tym szkole­niu oraz posi­ada­jące doświad­cze­nie zawodowe w epi­lacji laserowej.