Tech­nolo­gia wyko­rzysty­wana pod­czas zabiegu wyko­rzys­tuje kon­trolowaną energię cieplną do zamknię­cia drob­nych naczynek. Ener­gia przekazy­wana jest przez bardzo cienką niklowaną igłę w cza­sie 0,2 sekundy. Czubek igły wprowadza się nad naczynko, tuż pod naskórek. Odstęp pomiędzy kole­jnymi przyłoże­ni­ami igły powinien oscy­lować wokół 1,5mm. Dostar­c­zone ciepło powoduje zamknię­cie naczynka, a otacza­jące tkanki nie ule­gają uszkodze­niu. Dzięki temu zostało zmin­i­mal­i­zowane potenc­jalne ryzyko pow­sta­nia prze­bar­wień i blizn.

Stan­dar­d­owe lecze­nie przy uży­ciu Vein­Wave™ trwa ok. 15 min. W tym cza­sie możliwe jest wye­lim­i­nowanie około 80 — 100 cm lec­zonych żył. Tuż po zabiegu może być widoczny niewielki obrzęk, który zwykle zanika w ciągu kilku godzin lub cza­sem dni. Efekt leczenia jest widoczny od razu.


Pod­czas zabiegu zamyka­nia naczynek osoba wykonu­jąca zabieg używa spec­jal­nej lampy nagłownej ze zin­te­growanym światłem spo­lary­zowanym. Dzięki pod­wójnie spo­lary­zowanemu światłu obraz naczyń krwionośnych zna­j­du­ją­cych się w obszarze zabiegowym jest ide­al­nie widoczny. Umożli­wia to naj­dokład­niejsze i najskuteczniejsze przeprowadze­nie zabiegu.

Pod­czas zabiegu zamyka­nia naczynek osoba wykonu­jąca zabieg używa spec­jal­nej lampy nagłownej ze zin­te­growanym światłem spo­lary­zowanym. Dzięki pod­wójnie spo­lary­zowanemu światłu obraz naczyń krwionośnych zna­j­du­ją­cych się w obszarze zabiegowym jest ide­al­nie widoczny. Umożli­wia to naj­dokład­niejsze i najskuteczniejsze przeprowadze­nie zabiegu.