Pytania i odpowiedzi:

Zabieg trwa prze­cięt­nie około 15 minut. Poprawa jest naty­ch­mi­as­towa, często następuje całkowita lik­widacja problemu.
Więk­szości pac­jen­tom wystar­cza jeden zabieg. W sytu­acji, gdy prob­lem jest zaawan­sowany, mogą być potrzebne kole­jne sesje, maksy­mal­nie trzy.
Tak — nie ma żad­nych przeciwwskazań.
Tak, z powodze­niem sto­suje się w lecze­niu trądziku różowatego.
Wyniki są naty­ch­mi­as­towe. Zabieg jest bardzo efek­ty­wny, naczynka znikają naty­ch­mi­ast. Vein­wave ma wyraźną przewagę nad alter­naty­wnymi meto­dami leczenia, na efekty których trzeba czekać 6 – 8 tygodni, utr­walanych w trak­cie wielu sesji.
Zabieg Vein­wave usuwa widoczne oznaki choroby. U wielu pac­jen­tów nie będą one się pow­tarzać. Niestety wiele przy­czyn (np. alko­hol, nad­mierne słońce itp.) może doprowadzić do rozwi­ja­nia się nowych obszarów zmian. Jeśli tak się stanie to niezbędne jest wylecze­nie przy­czyny choroby lub unikanie sytu­acji powodu­ją­cych zmiany.
Nie. W prze­ci­wieńst­wie do innych metod leczenia, takich jak laserowe lub IPL, nie są znane żadne skutki uboczne. Jest to zabieg, po którym więk­szość pac­jen­tów może wró­cić do pracy lub wybrać się na zakupy. Pac­jent nie musi unikać światła słonecznego, jak po innych meto­dach leczenia, choć nie poleca się opala­nia na ostrym słońcu. Skóra po innych zab­ie­gach jest cienka i bardzo wrażliwe na słońce. Vein­wave nie niszczy naskórka.
Nie. Przy praw­idłowo wyko­nanym zabiegu nie ma ryzyka blizn, prze­bar­wień, ani hipopig­men­tacji, które to powikła­nia zdarzają się po zab­ie­gach laserowych.
Brak. Przy lecze­niu Vein­wave nie ma ograniczenia akty­wności, pac­jenci wychodzą z gabi­netu i mogą powró­cić do nor­mal­nej akty­wności bez zmian. Inne zabiegi zamyka­nia naczynek mogą ograniczać Twoją akty­wność do 8 tygodni.
Głównymi prze­ci­wwskaza­ni­ami do zabiegu jest ciąża oraz okres karmienia pier­sią, padaczka. Również aler­gia na nikiel jest prze­ci­wskazaniem. U pac­jen­tów z alergią na nikiel możemy zas­tosować dostępne w ofer­cie igły złote.
Słowo „ból” jest całkowicie subiek­ty­wne. Więk­szość ludzi, którzy wcześniej mieli wykony­wane zabiegi laserowe uważa, że Vein­wave jest bezbolesny. Odczu­cie zależy także od części ciała. Więk­szość pac­jen­tów opisuje jako niez­naczne i chwilowe uczu­cie pieczenia, które porównuje do wyry­wa­nia włosów lub ukąszenia komara. Każde odczu­cie pow­stałe pod­czas zabiegu ustąpi naty­ch­mi­ast po jego zakończeniu.
Tak. Vein­wave można wykony­wać na wszys­t­kich typach skóry.