Zamykanie Naczynek

bez ryzyka poparzeń
i bez blizn!

VeinWave

Urządze­nie Vein­Wave™ to najlep­szy możliwy wybór dla osób zma­ga­ją­cych się z prob­lem widocznych, pęknię­tych lub rozsz­er­zonych naczynek. Vein­Wave™ gwaran­tuje naty­ch­mi­as­towe, bez­pieczne i trwałe usunię­cie naczynek o określonej wielkości na twarzy, nogach, ramionach i innych częś­ci­ach ciała.

VeinWave

Urządze­nie Vein­Wave™ to najlep­szy możliwy wybór dla osób zma­ga­ją­cych się z prob­lem widocznych, pęknię­tych lub rozsz­er­zonych naczynek. Vein­Wave™ gwaran­tuje naty­ch­mi­as­towe, bez­pieczne i trwałe usunię­cie naczynek o określonej wielkości na twarzy, nogach, ramionach i innych częś­ci­ach ciała.

Jak działa VeinWave™?

Urządze­nie wyko­rzys­tuje pro­ces termo-​koagulacji, pole­ga­jący na dostar­cze­niu kon­trolowanej dawki energii o wysok­iej częs­totli­wości, co w efek­cie doprowadza do pod­grza­nia drob­nych naczyń krwionośnych. Ener­gia przenos­zona jest do miejsca wykony­wa­nia zabiegu poprzez ultra-​cienką igłę, zapew­ni­a­jącą dokładne dozowanie, bez żad­nego wpływu na skórę. Dzięki temu nie pojawia się ryzyko uszkodzenia tkanek pod­czas zabiegu. Ener­gia przekazy­wana jest wyłącznie do słabych lub uszkod­zonych naczynek krwionośnych, powodu­jąc ich zamknię­cie i naty­ch­mi­as­towe zniknięcie.

Zalety urządzenia VeinWave™:

  • Pewne i trwałe efekty leczenia niech­cianych, nieeste­ty­cznych naczynek.
  • Krótki czas zabiegu i naty­ch­mi­as­towy efekt.
  • Niska bolesność.
  • Niewielkie ryzyko wys­tępowa­nia powikłań.
  • Brak okresu rekon­wales­cencji (zabieg można wykony­wać przez cały rok, po zabiegu można się opalać).
  • Zabieg odpowiedni dla każdego rodzaju skóry.
  • Skuteczność w lecze­niu wrażli­wych obszarów: twarz, kostki i kolana.
  • Bez­in­wazyjna pro­ce­dura, wysoki stopień bez­pieczeństwa i cer­ty­fikacja FDA.