Instytut  Piękna

... z myślą o Tobie tworzymy początek historii Instytutu Piękna DuoLaser

Nowa, rewolucyjna tech­nolo­gia leczenia naczynek...

Urządze­nie Vein­Wave™ to najlep­szy możliwy wybór dla osób zma­ga­ją­cych się z prob­lem widocznych, pęknię­tych lub rozsz­er­zonych naczynek. Vein­Wave™ gwaran­tuje naty­ch­mi­as­towe, bez­pieczne i trwałe usunię­cie naczynek o określonej wielkości na twarzy, nogach, ramionach i innych częś­ci­ach ciała.

Jak  działa VeinWave™?

Urządze­nie wyko­rzys­tuje pro­ces termo-​koagulacji, pole­ga­jący na dostar­cze­niu kon­trolowanej dawki energii o wysok­iej częs­totli­wości, co w efek­cie doprowadza do pod­grza­nia drob­nych naczyń krwionośnych. Ener­gia przenos­zona jest do miejsca wykony­wa­nia zabiegu poprzez ultra-​cienką igłę, zapew­ni­a­jącą dokładne dozowanie, bez żad­nego wpływu na skórę. Dzięki temu nie pojawia się ryzyko uszkodzenia tkanek pod­czas zabiegu. Ener­gia przekazy­wana jest wyłącznie do słabych lub uszkod­zonych naczynek krwionośnych, powodu­jąc ich zamknię­cie i naty­ch­mi­as­towe zniknięcie.

Tech­nolo­gia wyko­rzysty­wana pod­czas zabiegu wyko­rzys­tuje kon­trolowaną energię cieplną do zamknię­cia drob­nych naczynek. Ener­gia przekazy­wana jest przez bardzo cienką niklowaną igłę w cza­sie 0,2 sekundy. Czubek igły wprowadza się nad naczynko, tuż pod naskórek. Odstęp pomiędzy kole­jnymi przyłoże­ni­ami igły powinien oscy­lować wokół 1,5mm. Dostar­c­zone ciepło powoduje zamknię­cie naczynka, a otacza­jące tkanki nie ule­gają uszkodze­niu. Dzięki temu zostało zmin­i­mal­i­zowane potenc­jalne ryzyko pow­sta­nia prze­bar­wień i blizn.

Stan­dar­d­owe lecze­nie przy uży­ciu Vein­Wave™ trwa ok. 15 min. W tym cza­sie możliwe jest wye­lim­i­nowanie około 80 — 100 cm lec­zonych żył. Tuż po zabiegu może być widoczny niewielki obrzęk, który zwykle zanika w ciągu kilku godzin lub cza­sem dni. Efekt leczenia jest widoczny od razu.

Pod­czas zabiegu zamyka­nia naczynek osoba wykonu­jąca zabieg używa spec­jal­nej lampy nagłownej ze zin­te­growanym światłem spo­lary­zowanym. Dzięki pod­wójnie spo­lary­zowanemu światłu obraz naczyń krwionośnych zna­j­du­ją­cych się w obszarze zabiegowym jest ide­al­nie widoczny. Umożli­wia to naj­dokład­niejsze i najskuteczniejsze przeprowadze­nie zabiegu.

 • Pewne i trwałe efekty leczenia niech­cianych, nieeste­ty­cznych naczynek

 •  

 • Krótki czas zabiegu i naty­ch­mi­as­towy efekt

 •  

 • Niska bolesność

 •  

 • Niewielkie ryzyko wys­tępowa­nia powikłań

 •  

 • Brak okresu rekon­wales­cencji (zabieg można wykony­wać przez cały rok, po zabiegu można się opalać)

 •  

 • Zabieg odpowiedni dla każdego rodzaju skóry

 •  

 • Skuteczność w lecze­niu wrażli­wych obszarów: twarz, kostki i kolana

 •  

 • Bez­in­wazyjna pro­ce­dura, wysoki stopień bez­pieczeństwa i cer­ty­fikacja FDA

Zalety  urządzenia VeinWave™:

JAK DŁUGO TRWA ZABIEG?

Zabieg trwa prze­cięt­nie około 15 minut. Poprawa jest naty­ch­mi­as­towa, często następuje całkowita lik­widacja problemu.

ILE ZABIEGÓW POTRZE­BUJE PAC­JENT DO WYLECZENIA?

Więk­szości pac­jen­tom wystar­cza jeden zabieg. W sytu­acji, gdy prob­lem jest zaawan­sowany, mogą być potrzebne kole­jne sesje, maksy­mal­nie trzy.

CZY BEZPOŚRED­NIO PO ZABIEGU MOŻNA NAŁOŻYĆ MAKIJAŻ?

Tak — nie ma żad­nych przeciwwskazań.

CZY VEIN­WAVE MOŻE BYĆ STOSOWANE DO LECZENIA TRĄDZIKU RÓŻOWATEGO?

Tak, z powodze­niem sto­suje się w lecze­niu trądziku różowatego.

ILE CZASU POTRZE­BUJE PAC­JENT, BY ZAUWAŻYĆ EFEKTY LECZENIA?

Wyniki są naty­ch­mi­as­towe. Zabieg jest bardzo efek­ty­wny, naczynka znikają naty­ch­mi­ast. Vein­wave ma wyraźną przewagę nad alter­naty­wnymi meto­dami leczenia, na efekty których trzeba czekać 6 – 8 tygodni, utr­walanych w trak­cie wielu sesji.

CZY ZABIEG VEIN­WAVE DEFIN­I­TY­WNIE ROZPRAWIA SIĘ Z CHOROBĄ?

Zabieg Vein­wave usuwa widoczne oznaki choroby. U wielu pac­jen­tów nie będą one się pow­tarzać. Niestety wiele przy­czyn (np. alko­hol, nad­mierne słońce itp.) może doprowadzić do rozwi­ja­nia się nowych obszarów zmian. Jeśli tak się stanie to niezbędne jest wylecze­nie przy­czyny choroby lub unikanie sytu­acji powodu­ją­cych zmiany.

CZY KURACJA MA SKUTKI UBOCZNE?

Nie. W prze­ci­wieńst­wie do innych metod leczenia, takich jak laserowe lub IPL, nie są znane żadne skutki uboczne. Jest to zabieg, po którym więk­szość pac­jen­tów może wró­cić do pracy lub wybrać się na zakupy. Pac­jent nie musi unikać światła słonecznego, jak po innych meto­dach leczenia, choć nie poleca się opala­nia na ostrym słońcu. Skóra po innych zab­ie­gach jest cienka i bardzo wrażliwe na słońce. Vein­wave nie niszczy naskórka.

CZY PRZY KURACJI VEIN­WAVE POJAWIA SIĘ RYZYKO BLIZN LUB PRZEBARWIEŃ?

Nie. Przy praw­idłowo wyko­nanym zabiegu nie ma ryzyka blizn, prze­bar­wień, ani hipopig­men­tacji, które to powikła­nia zdarzają się po zab­ie­gach laserowych.

JAK DŁUGI JEST OKRES REKONWALESCENCJI?

Brak. Przy lecze­niu Vein­wave nie ma ograniczenia akty­wności, pac­jenci wychodzą z gabi­netu i mogą powró­cić do nor­mal­nej akty­wności bez zmian. Inne zabiegi zamyka­nia naczynek mogą ograniczać Twoją akty­wność do 8 tygodni.

KTO NIE MOŻE KORZYS­TAĆ Z ZABIEGU VEINWAVE?

Głównymi prze­ci­wwskaza­ni­ami do zabiegu jest ciąża oraz okres karmienia pier­sią, padaczka. Również aler­gia na nikiel jest prze­ci­wskazaniem. U pac­jen­tów z alergią na nikiel możemy zas­tosować dostępne w ofer­cie igły złote.

CZY ZABIEG JEST BOLESNY?

Słowo „ból” jest całkowicie subiek­ty­wne. Więk­szość ludzi, którzy wcześniej mieli wykony­wane zabiegi laserowe uważa, że Vein­wave jest bezbolesny. Odczu­cie zależy także od części ciała. Więk­szość pac­jen­tów opisuje jako niez­naczne i chwilowe uczu­cie pieczenia, które porównuje do wyry­wa­nia włosów lub ukąszenia komara. Każde odczu­cie pow­stałe pod­czas zabiegu ustąpi naty­ch­mi­ast po jego zakończeniu.

CZY ZABIEG VEIN­WAVE JEST SKUTECZNY PRZY CIEM­NEJ SKÓRZE?

Tak. Vein­wave można wykony­wać na wszys­t­kich typach skóry.

VeinWave

O zabiegu

Dowiedz się więcej...

Sprawdź nasze promocyjne ceny...

Cennik

Aby zapewnić naszym Klien­tom kom­fort i wygodę – na zabiegi zapraszamy po wcześniejszym umówie­niu ter­minu...

Kontakt

w górę

Depilacja

59-220 Legnica

ul. Kamińskiego 31

tel.:  534 009 163

DuoLaser 

Instytut Piękna

wszystkie prawa zastrzeżone DuoLaser